TrustBuddy villkor för lån

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TRUSTBUDDY

(gällande fr.o.m. den 22. februari 2012)

1. INLEDNING
TrustBuddy är en träffpunkt (företag) på Internet som förmedlar kontakt mellan sina Medlemmar så att de kan låna pengar till och från varandra. Medlemmar som gör insättningar till TrustBuddy godkänner i förväg villkoren för utlåning av sådana insatta pengar. Dessa allmänna villkor reglerar endast det kontraktuella förhållandet mellan TrustBuddy och en Medlem, respektive det kontraktuella förhållandet mellan en Långivare och en Låntagare.
TrustBuddy är inte part i något Låneavtal utan endast dessa allmänna villkor och fungerar därigenom enbart som en kreditförmedlare mellan Långivaren och Låntagaren. TrustBuddy åtar sig att, så långt möjligt är, svara för att de rättigheter som tillkommer en Låntagare enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) tillgodoses. Dessa allmänna villkor utgör inget trepartsavtal mellan TrustBuddy, Långivaren och Låntagaren.
Vid registrering som Medlem hos TrustBuddy godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor och blir då bunden av dessa.

2. DEFINITIONER
I dessa allmänna villkor ska följande definierade begrepp ha följande innebörd:

Låneansökan: en ansökan om ett lån enligt hos TrustBuddy gällande bestämmelser därom.

Låneavtal: ett avtal mellan en Låntagare och en eller flera Långivare avseende Långivarnas lämnande av ett lån till Låntagaren i enlighet med TrustBuddys vid var tid gällande bestämmelser. Dessa allmänna villkor utgör en del av varje Låneavtal.

Långivare: Medlem som har satt in pengar i TrustBuddy i syfte att låna ut de pengarna till en Låntagare.

Låntagare: Medlem som har fått en godkänd kreditprövning och begärt att erhålla ett lån hos TrustBuddy.

Medlem: Person som har registrerat sig på Webbplatsen och därmed har öppnat ett TrustBuddy-konto.

Säkringsbelopp: det belopp avseende utlånat kapital och som spärras för uttag av Långivaren, och i enlighet med vad som vidare framgår av punkt 7.

TrustBuddy: TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, med adress: Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige.

TrustBuddy-konto: varje Medlems eget konto på Webbplatsen.

Webbplatsen: www.trustbuddy.com, eller annan från tid till annan angiven domän där det system tillhandahålls där Låneavtal kan ingås mellan Medlemmar.

3. REGISTRERING M.M.
En identitetskontroll och/eller kreditprövning görs i samband med registreringen som Medlem på Webbplatsen.
Vid registreringen görs en identitetskontroll av användarens personnummer, bankkonto och BankID, eller annan sådan identifieringsprocess som fastställs av TrustBuddy. “BankID” är en personlig elektronisk legitimation som används för identitetskontroll och signering på Internet. Vid registrering måste användaren använda BankID som e-legitimation för att TrustBuddy ska kunna bekräfta Medlemmens identitet. Medlemmar använder även sin BankID för att signera och acceptera dessa allmänna villkor samt Låneavtalet.
TrustBuddy genomför lagstadgad upplysningsplikt samt förklaringsskyldighet som åligger Långivaren. TrustBuddy kommer dessutom att klargöra alla förhållanden som rör varje lån, såväl för Låntagare som för Långivare, så att allt som rör Låneavtalet blir så tydligt som möjligt för båda parter. Det gäller även vissa möjliga konsekvenser och utfall som kan uppstå genom det aktuella Låneavtalet.

4. TRUSTBUDDY-KONTO
För att kunna inkomma med en Låneansökan eller lämna ett lån måste Medlemmen ha ett TrustBuddy-konto, vilket erhålles vid registrering som Medlem (se punkt 3 ovan).

Medlemmen förbinder sig att hantera användarnamn och lösenord med sådan aktsamhet att ingen utomstående kan få tillgång till denna information. En Medlem ska genast meddela TrustBuddy om misstanke finns att någon utomstående har fått tillgång till användarnamn och lösenord eller på annat sätt skaffat sig tillgång till Medlemmens TrustBuddy-konto. Om en Medlem agerar oaktsamt och inte meddelar TrustBuddy om en sådan misstanke åtar sig Medlemmen att ansvara för eventuell otillbörlig användning av TrustBuddy-kontot.
En Medlem kan hållas ansvariga för förlust och skada som drabbar TrustBuddy eller någon annan till följd av att Medlemmen agerar på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor eller till följd av annat oaktsamt agerande. TrustBuddy förbehåller sig rätten att utan föregående varning stänga en Medlems TrustBuddy-konto om misstanke finns om otillbörlig användning. TrustBuddy förbehåller sig rätten att avvisa en viss transaktion om TrustBuddy bedömer att begäran om denna inte kommer från Medlemmen själv eller om annat missbruk kan misstänkas.
Insättningar som Medlemmar gör till sina TrustBuddy-konton placeras på ett samägt kundkonto (klientmedelskonto) som är gemensamt för alla insättare. En Medlems andel av det samägda klientmedelskontot är lika med den Medlemmens insättningar i förhållande till alla andra insättande Medlemmars insättningar. Räntor på klientmedelskontot tillfaller insättarna av medel på klientmedelskontot (d.v.s. endast insättande Medlemmar). Varje Medlems andel av denna ränta avräknas kvartalsvis och läggs till saldot på TrustBuddy-kontot för varje Medlem som har rätt till sådan ränta.

5. LÅN
Samtliga lån som förmedlas av TrustBuddy är fristående lån med trettio (30) dagars löptid. Möjlighet till förlängning av kredittiden finns.

Alla som är Medlemmar hos TrustBuddy kan ansöka om ett lån enligt TrustBuddys allmänna villkor. Vid inkomna Låneansökningar utför TrustBuddy en identitetskontroll och kreditprövning av den Medlem som ansöker om lånet. En Låneansökan kan när som helst återkallas av den ansökande Medlemmen, men inte efter att den godkänts och ett lån har beviljats.

Ett lån hos TrustBuddy kan uppgå till jämna 500-kronorslån och maximalt till femtusen (5.000) svenska kronor och kan endast erhållas genom att Låntagaren godkänner och signerar ett Låneavtal genom att använda sitt personliga BankID. Låneavtalet ingås samtidigt med att Låntagaren med BankID signerat och ingått Låneavtalet.
Alla lån som förmedlats genom TrustBuddy har trettio (30) dagars löptid. Om en längre kredittid önskas, kan detta erhållas genom att det aktuella lånet förlängs med ytterligare trettio (30) dagar mot en förlängningsavgift, till TrustBuddy i egenskap av kreditförmedlare. Låntagaren blir skyldig att betala denna förlängningsavgift den dag då förlängning krävs, vilket är dagen efter förfall. Om denna betalning inte är mottagen 10 dagar efter förfall tillkommer en straffavgift och kravet sänds iväg för factoring eller till inkasso. En Låntagare har möjlighet att begära totalt fem (5) sådana förlängningar av ett specifikt lån. Avgiftens storlek är beroende av lånebeloppets storlek och framgår av tabellen nedan:
Lånebelopp
(belopp som lånas i SEK) 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Förlängningsavgift
(avgift att betala i SEK) 95 175 215 245 285 320 365 385 425 470

För det fall förlängning av lånet inte aktivt begärts av Låntagaren senast tio (10) dagar från lånets ursprungliga förfallodag (eller påföljande förfallodag om en eller flera förlängningar begärts), och inte heller återbetalning av hela lånet (och övriga överenskomna räntor och avgifter därå) skett per den dagen anses Låntagaren vara i dröjsmål med betalning av lånet. TrustBuddy kan härefter komma att, för Långivarens räkning, överlåta hela eller del av Långivarens fordran å Låntagaren till inkassoföretag eller annan enligt vad som föreskrivs om detta i dessa allmänna bestämmelser i övrigt. I den händelse fordran överlåts till sådant inkassoföretag påförs ytterligare en avgift till TrustBuddy, med avräkning för upplupen ränta till Långivaren. Avgiftens storlek är beroende av lånebeloppets storlek och framgår av tabellen nedan:
Lånebelopp
(belopp som lånas i SEK) 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000
Avgift vid överlåtelse till inkasso
(avgift att betala i SEK) 565 645 685 715 755 790 835 855 895 940

Om Låntagaren önskar förlänga lånet, medan Långivaren har begärt att avsluta sitt TrustBuddy-konto, kommer Låntagarens skuld att flyttas över till andra insättare, som således övertar den ursprungliga Långivarens fordran gentemot Låntagaren, och Långivaren får lånet utbetalt. Det kan därför ta upp till trettio (30) dagar efter en sådan begäran till dess hela tillgodohavandet är återbetalat till Långivaren (vilket dock alltid förutsätter att det finns likvida medel på TrustBuddys klientmedelskonto disponibla för att sådan utbetalning ska kunna göras).

6. ÅTERBETALNING
Låntagarens återbetalning av hela sin skuld enligt Låneavtalet ska ske till det konto som TrustBuddy anvisar. TrustBuddy ansvarar inte på något sätt för Låntagarens återbetalning av förfallna skulder till Långivaren.

7. UTLÅNING
Alla Medlemmar i TrustBuddy kan låna ut pengar genom TrustBuddy till andra Medlemmar enligt TrustBuddys vid var tid gällande allmänna villkoren. För att bli Långivare krävs det vidare att Medlemmen gjort en insättning av penningmedel på sitt TrustBuddy-konto. Genom att göra en insättning till TrustBuddy accepterar Medlemmen att agera som Långivare och ingå Låneavtal med en eller flera Låntagare enligt gällande bestämmelser för sådana lån.
En Långivares insatta medel för utlåning fördelas på så många Låntagare som möjligt, där varje enskilt lån kan ha högst 50 Långivare. En Låntagare som lånar exempelvis 5.000 kronor kan därför ha upp till 50 Långivare som vardera lånar ut 100 kronor. Detta görs för att sprida riskerna och begränsa eventuella förluster för en enskild Långivare. Den exakta fördelningen är dock alltid beroende på tillgängligt antal Låntagare och Långivare vid utlåningstillfället. Kreditförluster beräknas löpande av TrustBuddy och fördelas jämnt över alla Långivare i relation till dessas utlånade kapital. Till förluster räknas alla fordringar på Låntagare som slutligt konstaterats blivit värda noll (0) kronor.
TrustBuddy åtar sig att överföra Låntagares betalning av förfallen skuld (d.v.s. amortering och räntor) enligt Låneavtalet, efter avräkning av gällande avgifter, till Långivarens TrustBuddy-konto så snart som möjligt efter att betalningen registrerats på TrustBuddys återbetalningskonto.
En Långivare kan när som helst begära att innestående medel avseende den Långivarens TrustBuddy-konto utbetalas till Långivarens bankkonto, dock förutsätter sådan utbetalning alltid att det finns likvida medel på TrustBuddys klientmedelskonto disponibla för sådan utbetalning. Innestående medel som är utlånade och bundna enligt Låneavtal mot Låntagare kan också de begäras åter för utbetalning (men med undantag för de medel som avser Säkringsbeloppet, se vidare om detta nedan).
En del av den riskspridningsmodell som TrustBuddy tillämpar är att tillförsäkra att en enskild Långivare inte blir påförd lån som tillhör Låntagare med dålig betalningsförmåga. TrustBuddys system är därför utformat så att tio (10) procent av varje krona som lånas ut till en Låntagare i ett Låneavtal reserveras och spärras för uttag till dess att de lån, som de tio procenten tillhör, är återbetalade av Låntagarna, det s.k. Säkringsbeloppet. Långivaren kan därmed begära och erhålla utbetalning av de spärrade tio procenten i den takt de återbetalas av Låntagarna, medan utbetalning av resterande 90 procent alltså kan begäras när som helst.
Om utbetalning av utlånade medel önskas, frånskriver sig Långivaren rätten till intjänad ränta på det aktuella utlånade beloppet. TrustBuddy förbehåller sig rätten att, till Långivaren, ej utbetala sådant belopp som är utlånat och därmed bundet i ett Låneavtal med en Låntagare. Om så är fallet kommer Långivaren att få inbetalningar från Låntagarna inklusive räntor fortlöpande i takt med att dessa inflyter till TrustBuddy (enligt gällande regler) från TrustBuddy till sitt TrustBuddy-konto. Vid avslutande av ett TrustBuddy-konto kommer andelen förfallna men ej betalda skulder att räknas av. Efter avslutandet av TrustBuddy-kontot kommer Medlemmen inte att kunna göra anspråk på sin andel av obetalda skulder som kan komma att inflyta efter den tidpunkt då TrustBuddy-kontot avslutades.

8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
(A) TrustBuddy administrerar Långivarens utbetalningar.
(B) TrustBuddy administrerar alla Låntagares inbetalningar.
(C) Långivares och Låntagares identiteter framgår inte av Låneavtalen av dels säkerhetsskäl, dels av praktiska anledningar eftersom varje förmedlat lån har flera Långivare. TrustBuddy förbinder sig att hålla Långivarens och Låntagarens identiteter hemliga gentemot tredje man, utom i sådant fall då skyldighet att lämna ut sådan uppgift framkommer i domstolsbeslut eller dom, eller om skyldighet finns att lämna ut sådan uppgift till polis eller åklagare.
(D) Långivaren överlåter härmed till TrustBuddy, utöver vad som i övrigt framgår av dessa allmänna villkor, rätten att företräda Långivaren i alla de frågor som rör Långivarens fordran å Låntagaren enligt Låneavtalet och/eller att uppdra åt annan att vidta någon eller flera av de åtgärder som TrustBuddy äger vidta enligt Låneavtalet eller dessa allmänna villkor respektive sådana rättigheter som tillkommer en Långivare i allmänhet. Vidare överlåter Långivaren, till TrustBuddy, rätten att för Långivarens räkning överlåta Långivarens fordran å Låntagaren, helt eller delvis, till tredje man eller, istället för överlåtelse av fordringen, lämna uppdrag om indrivning av den aktuella fordran till sådan tredje man. TrustBuddy ska i det senare fallet agera som s.k. inkassomandatarie för Långivaren.
(E) Utöver vad som framgår av punkten (D) ovan lämnar härmed Långivaren även en oåterkallelig fullmakt till TrustBuddy att företräda Långivaren i alla de frågor som rör Låneavtalet, inkluderat, men inte uteslutande, att underteckna alla handlingar, förhandla alla avtal och ingå transaktioner avseende Låneavtalet samt även i alla andra övriga avseenden företräda Långivaren med avseende på Långivarens avtalsförhållande till Låntagaren.

9. RÄNTA
Gällande räntesats för ett lån hos TrustBuddy fastställs av TrustBuddy ensamt och är samma för alla Låneavtal. Räntan för ett lån uppgår till tolv (12) procent.

10. AVGIFTER
Låntagaren betalar utöver ränta för ett lån även en avgift till TrustBuddy för administration och organisering av Låneavtalet i sin egenskap av kreditförmedlare (se vidare i punkt 5 om gällande avgifter). Samtliga dessa kostnader ingår i begreppet “effektiv ränta”. Den effektiva räntan anges på https://trustbuddy.com/se/kostnad/.

Långivare och Låntagare är även skyldiga att erlägga medlemsavgift och registreringsavgift till Trust-Buddy. Registreringsavgiften tas ut vid registreringen som Medlem genom mottagande av ett betal-SMS (30 kronor) som innehåller användarnamn och lösenord till Webbplatsen. En medlemsavgift tas även ut minst en gång per månad genom mottagande av ett betal-SMS (30 kronor) som innehåller Medlemsuppdatering/kontouppdatering. TrustBuddy förbehåller sig rätten att belasta Medlemmens TrustBuddy-konto med detta belopp (30 kronor) månatligen i stället för att använda betal-SMS.
För det fall en kredit förlängs påförs Låntagaren en eller flera förlängningsavgifter (se vidare i punkt 5 om detta). Vidare påförs Låntagaren ytterligare en avgift i samband med överlåtelse av en förfallen fordran till ett inkassoföretag (se vidare i punkt 5 om detta).

11. SEN BETALNING
Om Låntagaren inte betalar en förfallen fordran (d.v.s. det ursprungliga lånet samt överenskomna räntor och avgifter) på dess förfallodag skickas en betalningspåminnelse till Låntagaren via betal-SMS. Om Låntagaren inte erlägger betalningen inom tio (10) dagar efter den första påminnelsen drivs utestående skuld in enligt vanliga regler om indrivning och inkasso av det inkassoföretag som TrustBuddy kan komma att samarbeta med. TrustBuddy kan även komma att överlåta Långivarnas fordran, eller del därav, (inklusive överenskomna räntor och avgifter) å Låntagaren under ett enskilt lån till tredje man.

12. FÖRSENINGSRÄNTOR M.M.
Om betalning av ett visst lämnat lån, eller del därav, ränta eller avgifter inte sker i rätt tid har TrustBuddy rätt att påföra Låntagaren dröjsmålsränta om 2 % per månad samt påminnelseavgift och indrivningskostnader enligt gällande regler därom.

13. AVSLUTANDE AV TRUSTBUDDY-KONTO M.M.
Medlem som inte har några förpliktelser gentemot annan Medlem eller TrustBuddy, och inte heller har utlånade medel bundna i något Låneavtal, kan fritt säga upp sitt TrustBuddy-konto till avslut direkt på Webbplatsen.
TrustBuddy kan direkt häva avtalsförhållandet och avsluta en Medlems TrustBuddy-konto om Medlemmen har uppgivit oriktiga uppgifter till TrustBuddy, upprepade gånger eller i annat väsentligt avseende har brutit mot dessa allmänna villkor, eller vid konkurs, dödsfall eller om Medlemmen på annat sätt inte längre uppfyller förutsättningarna enligt dessa allmänna villkor för att vara Medlem.
TrustBuddy har också rätt att häva avtalsförhållandet med en Medlem och avsluta Medlemmens TrustBuddy-konto om Medlemmen är inblandad i någon brottslig verksamhet eller om misstanke om detta föreligger. Vid avslutandet av ett TrustBuddy-konto enligt dessa allmänna villkor överförs eventuellt innestående medel på TrustBuddy-kontot till Medlemmens av TrustBuddy kända bankkonto. För det fall något sådant konto inte finns angivet och inte heller är känt av TrustBuddy, innestår medlen på TrustBuddys klientmedelskontot. Om Medlemmen inte har gjort anspråk på medlen inklusive ränta därå senast tre (3) år från dagen för upphörande av avtalsförhållandet tillfaller medlen TrustBuddy.

14. ÖVERLÅTELSE M.M.
En Medlem äger ej rätt att upplåta, överlåta eller pantsätta sitt TrustBuddy-konto till någon annan. En Långivare eller Låntagare har ingen rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller ett Låneavtal. TrustBuddy har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och förpliktelser enligt dessa allmänna villkor till en tredje man.

15. PERSONUPPGIFTER
TrustBuddy ansvarar för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning och andra regler. Personuppgifter som Medlemmen lämnar till TrustBuddy i samband med att ett TrustBuddy-konto öppnas eller som registreras i övrigt av TrustBuddy, behandlas hos TrustBuddy och företag som TrustBuddy samarbetar med för administration av TrustBuddy-kontot och fullgörelse av TrustBuddys åtaganden avseende ingångna Låneavtal. Personuppgifterna utgör vidare underlag för TrustBuddys marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, riskhantering samt information avseende Medlems skuldsättning för lån förmedlade av TrustBuddy. TrustBuddy kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Om Medlemmen vill ha information om vilka personuppgifter rörande Medlemmen som behandlas av TrustBuddy, eller vill begära rättelse av personuppgifter från TrustBuddy, ska en skriftlig begäran skickas till TrustBuddy AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, Sverige. Vill Medlemmen inte erhålla direktreklam från TrustBuddy görs detta av Medlemmen själv på Webbplatsen, alternativt kontaktar Medlemmen TrustBuddy.

16. ÄNDRINGAR AV REGISTERUPPGIFTER
Medlem ska genast ändra sina registrerade personuppgifter, såsom namn, adress och annan information som är registrerade på Webbplatsen, direkt på Webbplatsen.

17. RAPPORTERING
Uppgifter om missförhållanden eller kreditmissbruk kan komma att lämnas av TrustBuddy till kreditupplysningsföretag och/eller myndighet. TrustBuddy kan i sådant fall exempelvis komma att uppge information som rör förhållande såsom skatt, avgifter eller avdrag enligt gällande regler i respektive land där Medlemmen verkar. TrustBuddy förbehåller sig också rätten att lämna ut information till länders myndigheter i enlighet med gällande regler i det enskilda landet, för den verksamhet som bedrivs av TrustBuddy och dess Medlemmar. Detta kan exempelvis vara rapportering enligt regler rörande penningtvätt.
TrustBuddy innehåller, vid varje räntebetalningstillfälle och för vissa Långivares räkning, preliminärskatt i enlighet med svensk skattelagstiftning. Preliminärskatt utgår enligt den vid respektive tillfälle gällande skattesatsen. TrustBuddy inbetalar den skatt som har innehållits till Skatteverket. Den innehållna skatten kommer således att reducera sådan Långivarens räntebetalning i samband med varje sådant betalningstillfälle. Årlig kontrolluppgift kommer även att lämnas till Skatteverket gällande detta.

18. ANSVARSBEGRÄNSNING
TrustBuddy ansvarar inte för förluster till följd av fel som uppkommer vid avbrott i Internetförbindelse eller fel i TrustBuddys kommunikationslänk och som förhindrar tillgång till Webbplatsen och/eller ett TrustBuddy-konto. Vidare ansvarar TrustBuddy inte för förluster som orsakas av fel, defekter eller avbrott i TrustBuddys datasystem som förhindrar tillgång till Webbplatsen eller TrustBuddy-kontot, förutsatt att TrustBuddy har visat normal aktsamhet. TrustBuddy ansvarar inte för förlust som orsakas av ett lands lagstiftning eller myndigheters beslut, krigshandlingar, nertid i det allmänna kommunikationssystemet, strejk, blockad, bojkott, lockout eller andra liknande omständigheter (force majeure). Förbehållet rörande strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om TrustBuddy själv är föremål för, eller deltar i liknande konflikter.
Skada som orsakats av andra omständigheter än de ovan angivna ska ej ersättas av TrustBuddy om TrustBuddy har uppträtt med normal aktsamhet. TrustBuddy ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada. Om nämnda typer av händelser gör att TrustBuddy hindras från att genomföra transaktioner såsom utbetalningar eller annat, ska transaktionen genomföras när hindret upphört.

19. ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN
TrustBuddy förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Medlemmarna. Ändringar av de allmänna villkoren ska delges Medlemmarna utan ogrundat dröjsmål, vilket görs genom meddelande till varje Medlems TrustBuddy-konto. En Medlem har i sådana fall rätt att avsluta sitt medlemskap och sitt TrustBuddy-konto omedelbart (dock med de begränsningar som framgår i dessa allmänna villkor i övrigt beträffande avslutande av TrustBuddy-konto). Sådana ändrade allmänna villkor kommer att gälla även för Låneavtal som redan löper vid ikraftträdandet av de ändrade allmänna villkoren.

20. GÄLLANDE LAG OCH TVISTER
Svensk lag gäller för dessa allmänna villkor samt vid tvist mellan Medlemmarna sinsemellan under Låneavtalet respektive vid tvist mellan en Medlem och TrustBuddy.
Låntagare som är missnöjda med den tjänst som TrustBuddy tillhandahåller kan vända sig till All-männa Reklamationsnämnden.
Konsumentverket utövar tillsyn över att konsumentkreditlagen efterlevs:
Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
TrustBuddy villkor för lån, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Leave a Reply

Your email address will not be published.